Helhetlig smerteforståelse

Helhet
COLOURBOX

Moderne smertebehandling og -forståelse tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming der både biomedisinske, sosiale, psykologiske og kulturelle forhold tas med i møtet med pasienten. Disse faktorene kan ikke ses på som adskilte, men fungerer i et samspill med hverandre. Tanker og følelser innebærer også biologiske prosesser, og vi påvirkes hele tiden av opplevelser og hendelser rundt oss. En helhetlig forståelse krever derfor at vi både har kunnskap om biologiske mekanismer, og at vi utforsker pasientens tanker, følelser og sosiale sammenheng.

Figuren nedenfor illustrerer sammenhenger mellom disse forholdene.

Figur hentet fra Heidi Trydal, forelesning ACT

Figur hentet fra Heidi Trydal, forelesning ACT

For å forstå og møte pasienter med langvarig smerte er det viktig å se pasienten i sin kontekst.