Kjekt å vite

Utredning ved Smerteavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Før pasienten henvises til Smerteavdelingen bør smertetilstanden være ferdig medisinsk utredet. Med det mener vi at det er viktig å utelukke sykdom eller skade som skal ivaretas i andre deler av helsetjenesten.

Før pasienten kommer til utredning ved Smerteavdelingen fyller hen ut et kartleggingsskjema i Norsk Smerteregister (NOKSmerte) som inneholder spørsmål om sivilstand, utdanning, arbeid, fysisk aktivitet, smerte, angst/depresjon, utmattelse, negative tanker om smerte, søvn, fysisk funksjonsevne, sosiale roller og alvorlige livshendelser.

Utredning ved smerteklinikk er i hovedsak tverrfaglig. De ulike sykehus kan organisere utredningen noe ulikt. For å innfri kravene for tverrfaglig utredning må utredningen gjøres av minst tre ulike faggrupper, oftest lege, psykolog og fysioterapeut og noen steder sykepleier. Ved Smerteavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge, møter pasienten tre fagpersoner samtidig i tverrfaglig utredning. Metoden reflekterende samtale benyttes i denne utredningen.

På bakgrunn av kartlegging (se avsnittet ovenfor) gjøres en samlet vurdering av pasientens livskvalitet, fungering i hverdagen, behov for psykologisk behandling, fysioterapi, trening, rehabilitering, psykomotorisk fysioterapi, mestringsorienterte tiltak og medikamenter. I den tverrfaglige vurderingen legger vi vekt på å gi pasienten mulighet til å se sammenhenger og få en utvidet forståelse av sin langvarige smerte.

Intervjuguide ved smerteproblemer

Smerteskåring og selvrapporteringsskjema

1.     Smerteintensitet: Numeric Rating Scale (NRS).

2. Smerteintensitet: Visuell analog skala (VAS)

3. Utbredelse av smerte (smertetegning) Lokalisert smerte eller utbredt smerte?

4. Kartleggingsskjema for barn og personer med redusert evne til verbal kommunikasjon