Nocisepsjon og smerte

Omdanningen av en skadelig eller potensielt skadelig påvirkning på eller i kroppen til et nervesignal, og signalets bevegelser videre til hjernen, kalles nocisepsjon, mens smerte er resultatet av prosessene i hjernens nettverk, den bevisste opplevelsen. Smerte er ofte et resultat av nocisepsjon, men ikke all nocisepsjon fører til smerte. Smerte kan også oppstå uten nocisepsjon.

Synaps
AdobeStock
  • Smerte er ofte et resultat av nocisepsjon
  • Ikke all nocisepsjon fører til smerte
  • Smerte kan også oppstå uten nocisepsjon.
  • Sensorisk aktivitet: Smerte kan ha ulike sensoriske kvaliteter som f.eks. stikkende, brennende, huggende, klemmende, pulserende osv. Smertens intensitet varierer fra knapt merkbar til verst tenkelig. Dette er viktig informasjon for hjernen for å avgjøre om det er fare på ferde eller ikke.
  • Følelser. Områder i hjernen som regulerer følelser som f.eks. frykt, sinne, tristhet og glede er nært knyttet til områder som bearbeider smertesignaler og har derfor stor betydning for den endelige smerteopplevelsen.
  • Oppmerksomhet: For å beskytte oss mot fare og skade er det områder i hjernen som styrer oppmerksomhet (mot overlevelse). Hjernen selekterer signaler ut fra hva som tolkes viktig. Smerten legger beslag på store deler av oppmerksomheten, og påvirker derfor både konsentrasjon og hukommelse.
  • Hukommelse/læring: Betydning av tidligere erfaringer (minnefunksjon) spiller inn på smerteopplevelsen. Hukommelsen er viktig for å kunne vite om noe er farlig, og hvordan en skal respondere på stimuli. Den sammenhengen smerten oppleves i har også betydning for opplevelsen.

frikt

Smerte kan ses som et resultat av hjernens fortolkning av bearbeidet informasjon fra nervesystemet. Aktuell livssituasjon og tidligere erfaringer har betydning for smertereguleringen i nervesystemet.

  • Nociceptiv smerte: Smerte som skyldes aktivering av nociseptorer ved mekanisk, kjemisk, termisk (varme/kulde) eller inflammatorisk stimulering (fra muskulatur, ledd, bindevev). Smerten beskrives ofte som dump, verkende eller pulserende.
  • Nevropatisk smerte: Smerte som følge av skade eller sykdom i det perifere eller sentrale nervesystemet som f.eks. isjias, polynevropatier, herpes zoster, multippel sklerose eller hjerneslag. Smerten oppleves ofte som skarp, sviende, brennende, elektriske støt, prikkende eller stikkende.
  • Annen smerte: I mange tilfeller, spesielt ved langvarig smerte, er det ingen åpenbar somatisk årsak som kan forklare smerten. Nociplastisk smerte er innført som en betegnelse for smerte som skyldes endring i nocisepsjon til tross for fravær av faktisk eller truende vevsskade. Primær smerte er en fellesbetegnelse for langvarig smerte med fravær av funn som forklarer smertetilstanden.