Utrednings- og behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten

Henvisning til poliklinikken bør fortrinnsvis komme fra fastlege. I de tilfeller pasienten henvises fra spesialisthelsetjenesten skal kopi av henvisningen sendes til fastlegen. Pasienten bør være ferdig medisinsk utredet og være fylt 18 år.

Se lenken under:
Smerteavdelingen, Tromsø

Pasienter med behov for psykologisk behandling ut over smertemestring kan henvises til

Utredning av langvarige muskel/skjelett lidelser

Samarbeider med spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi et mer helhetlig tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme tilbake til arbeid eller studier.

Gruppetilbud (PUST) for pasienter med kompliserte smertetilstander kombinert med urin og/eller analinkontinens. Fysioterapeutene er også tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) og utreder og behandler pasienter med underlivsproblematikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til tverrfaglig spesialisiert habilitering og rehabiliterings tilbud i private rehabiliteringsinstitusjoner. I Helse Nord er Regional vurderingsenhet (RVE) organisert i UNN,Tromsø.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med legespesialister, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleier, samt merkantilt personell. RVE har oversikt over tilbudene og ventetider. Det gjøres også en vurdering av hvilket tilbud/institusjon som vil være best egnet ut fra pasientens problemstilling/målsetning.

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir tverrfaglig vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetslovenprioriteringsforskrift og den aktuelle prioriteringsveilederen.

Pasienter skal være tilstrekkelig utredet og rehabilitering i primærhelsetjenesten skal være forsøkt før rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Dersom det finnes Lærings- og mestringstilbud bør dette være gjennomført.

Henvisning til rehabiliteringsopphold

En god henvisning er viktig for å beskrive rehabiliteringsbehovet. Henvising til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon inneholde følgende:

 • Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten
 • Hvilke tiltak som er prøvd ut lokalt, i primærhelsetjenesten, og hvilken effekt hadde disse
 • Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)
 • Pasientens arbeids- eller sykemeldingsstatus
 • Aktuell problemstilling (bakgrunn for henvisning). Denne beskrives så konkret som mulig
 • Pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/ rehabilitering» er for uspesifikt)
 • Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:
  • ​Hvilken oppfølging har blitt gitt lokalt etter siste opphold?
  • ​Har det oppstått en ny problemstilling?
  • ​Har pasienten satt seg nye mål?
 • ​Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater.

De finnes i utgangspunktet ikke egne «smertetilbud» i Helse Nord. De ulike tilbudene er i all hovedsak diagnosespesifikke. Smerter kan være en del av sykdomsbildet innen mange diagnosegrupper. (Se lenke under.)

For smertetilstander i muskel/skjelettsystemet finnes det mestringstilbud som i all hovedsak kun innvilges én gang for videre tiltak/oppfølging lokalt.

Rehabiliteringstilbud i Helse Nord: