Kompleksiteten ved langvarig smerte

Smerte opptrer aldri isolert som et eget fenomen. En rekke faktorer kan både utløse og forsterke samt være en konsekvens av smerte. I denne modulen velger vi å rette fokus mot konsekvensene, uavhengig av hvilken sammenheng smertene har oppstått i. Å leve med langvarige smerter medfører en rekke negative konsekvenser og ringvirkninger for den enkelte og samfunnet forøvrig. Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag og Tromsø viser at ca. at 50 % av alle tilfeller med arbeidsuførhet har sammenheng med langvarig smerte. En stor del av sykefraværet skyldes også langvarig smerte.

Smerten fører med seg naturlige reaksjoner som stress, verstefallstenkning, bevegelsesfrykt, unngåelsesatferd, angst og depresjon, utmattelse og søvnvansker. Når disse reaksjonene varer over tid skaper det sekundære plager. Smerten og negative konsekvenser av smerten tar overhånd. Dette kan gå ut over selvbilde, kroppsbilde og identitet p.g.a. tap av funksjon og endrede roller.

Figuren under illustrerer at smerten aldri opptrer alene, men at konsekvensene får større og større innvirkning på flere livsområder.

smerte