Regional vurderingsenhet (RVE)

Hvem vurderer henvisningene?

Regionale vurderingsenheter i hver helseregion rettighetsvurderer og prioriterer henvisninger til tverrfaglig spesiasiert habilitering og rehabiliterings tilbud i private rehabiliteringsinstitusjoner. I Helse Nord er Regional vurderingsenhet (RVE) organisert i UNN,Tromsø.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med legespesialister, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleier, samt merkantilt personell. RVE har oversikt over tilbudene og ventetider. Det gjøres også en vurdering av hvilket tilbud/institusjon som vil være best egnet ut fra pasientens problemstilling/målsetning.

Henvisninger til rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner blir tverrfaglig vurdert og prioritert i tråd med pasientrettighetsloven, prioriteringsforskrift og den aktuelle prioriteringsveilederen.

Pasienter skal være tilstrekkelig utredet og rehabilitering i primærhelsetjenesten skal være forsøkt før rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten.

Dersom det finnes Lærings- og mestringstilbud bør dette være gjennomført.

Tilbud i private institusjoner

De finnes i utgangspunktet ikke egne «smertetilbud».

De ulike tilbudene er i all hovedsak diagnosespesifikke. Smerter kan være en del av sykdomsbildet innen mange diagnosegrupper.

Klikk her for beskrivelse av innhold 

For smertetilstander i muskel/skjelettsystemet finnes det mestringstilbud som i all hovedsak kun innvilges én gang for videre tiltak/oppfølging lokalt.

Hvordan henvise og hva bør henvisingen inneholde:

En god henvisning er viktig for å beskrive rehabiliteringsbehovet. Henvising til rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon inneholde følgende:

 • Du henviser til rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten
 • Hvilke tiltak som er prøvd ut lokalt, i primærhelsetjenesten, og hvilken effekt hadde disse
 • Pasientens diagnose og generelle funksjonsnivå (hjelpebehov skal beskrives)
 • Pasientens arbeids- eller sykemeldingsstatus
 • Aktuell problemstilling (bakgrunn for henvisning). Denne beskrives så konkret som mulig
 • Pasientens konkrete mål for rehabiliteringen (“opptrening/ rehabilitering» er for uspesifikt)
 • Når pasienten tidligere har hatt opphold på rehabiliteringsinstitusjon:
  • Hvilken oppfølging har blitt gitt lokalt etter siste opphold?
  • Har det oppstått en ny problemstilling?
  • Har pasienten satt seg nye mål?
 • Vedlegg epikrise fra siste opphold på rehabiliteringsinstitusjon og andre relevante epikriser/polikliniske notater.
Bakgrunn